Investering i rådgivning skal give udbytte

SvineRådgivningen er med 22 konsulenter Dan­marks største svinerådgivning. SvineRådgivningen rådgiver cirka 30 % af alle svineproducenter i landet. Målet er at skabe større udbytte og konkurrencekraft for svineproducenterne.

– Årsagen til vores succes er, at vi sikrer landmanden et større udbytte på bundlinjen, forklarer Karin Næsby, der er konsulent i SvineRådgivningen.

Ved at dokumentere at investeringen i rådgivning forbed­rer bundlinjen, kan landmanden se en værdi i at samar­bejde om optimering af svineproduktionen.

– Afslører E-Kontrollen f.eks. et for højt foderforbrug, finder vi årsagen og får sat foderforbruget ned i et tæt samarbejde med landmanden. Måske skal formalings­graden af kornet ændres? Måske skyldes det fermente­ringen i vådfoderet eller en forkert sammensætning af råvarer? Ved at justere på de rigtige knapper, får vi sat foderforbruget ned, forklarer Karin Næsby.

Muligheder for benckmarking

Alle svinerådgivere i Danmark har AgroVisions nye PigVision. Det er installeret på den samme server, hvilket giver nye stærke muligheder for at benchmarke.

– I dag indberetter vi 10 tal, som vi kan benchmarke. Ved at samle data fra alle rådgivningscentre, har vi flere besætninger og tal fra E-kontrollen at trække på.

Alle tallene er automatisk i systemet. Det giver et langt mere præcist billede og er mere fleksibelt, forklarer Karin Næsby.

PigVision er udviklet i tæt samarbejde med svinerådgivere over hele landet

Udviklingen af PigVision er sket i et tæt samarbej­de med alle lokale rådgivningscentre i Danmark.

– AgroVision har lyttet til vores ønsker og forbedret pro­grammet ud fra et fælles mål om at optimere svinepro­duktionen med et nyt stærkt managementsystem. Det synes jeg er lykkes, selv om der stadigvæk er ønsker til programmet. Men intentionerne er gode, og vi glæder os til at tage alle muligheder i det nye PigVision i brug.

This website uses cookies to improve your experience.