Column van Kees – Veranderingen voor het nieuwe teeltseizoen

We staan aan de start van een nieuw teeltseizoen. U zult het bouwplan voor komend jaar op papier in grote lijnen al wel ingevuld hebben. De situatie rond COVID-19 maakt dat er nog minder zekerheden zijn dan in normale jaren. Hoe gaat het lopen met de afzet van onze producten, het is nauwelijks in te schatten. De markt voor diverse gewassen ziet er vooralsnog weer wat beter uit. De tarwe prijzen lopen op, de suikermarkt ziet er positiever uit en de afzet van uien is de afgelopen maanden goed geweest. Zelfs voor fritesaardappelen ziet het er iets minder somber uit.

 
Veranderingen in mineraalwetgeving

Het nieuwe jaar brengt bovendien een groot aantal veranderingen met zich mee. Op het vlak van bemesting hebben we te maken met diverse wijzigingen. De fosfaatklassen veranderen, de stikstofgebruiksnorm gaat in diverse situaties omlaag en mesttransporten moeten digitaal aangemeld worden. Verder is een voorgenomen aanpassing voor de fosfaatruimte voorlopig uitgesteld. Ik doel hierbij op de berekening van de fosfaatruimte op basis van de gecombineerde indicator van P-Al en P-PAE in plaats van het bekende Pw-getal. Na het op een rij zetten van recente bodemmonsters, blijkt de nieuwe bepaling voor telers op zeeklei percelen zeer ongunstig uit te pakken. Op veel bedrijven in deze regio krimpt de fosfaat ruimte met 15%. En dan te bedenken dat met de normen op basis van Pw-getal, al veel bedrijven een daling van de fosfaattoestand zagen. Deskundigen stellen dat jonge zeeklei van nature rijk is aan fosfaat en de Pw bepaling houdt daar onvoldoende rekening mee. Zij stellen dat gewassen aan een lager fosfaatgift genoeg hebben op deze gronden. Maar proeven met de nieuwe normen over een langere periode in deze regio die dit bevestigen, zijn er niet! Het lijkt me dan ook zeer terecht dat hier pas op de plaats wordt gemaakt.

Inmiddels zijn we aan de slag om CropVision van een bemestingsmodule te voorzien. Die zal in de loop van dit voorjaar beschikbaar zijn, zodat u op basis van uw bouwplan, rassen, opbrengsten en meststoffen gebruik, de overgebleven P2O5 en stikstof in uw programma kan opvragen. Inclusief de verwerking van bovengenoemde overgangsregeling!

 

Veranderingen in gewasbescherming

De wereld van gewasbescherming blijft in beweging, een aantal opvallende wijzigingen vindt u hier.

Vorige jaar oktober was het zover: SCoPAFF (= ondersteunend comité van de Europese Commissie en neemt besluiten over werkzame stoffen op basis van risico’s) besloot dat mancozeb definitief van de Europese markt moet verdwijnen. De opgebruiktermijn loopt tot januari 2022. Telers en tuinders kunnen in oogstjaar 2021 voor het laatst gebruik maken van mancozeb en mancozeb bevattende middelen. Het wegvallen van mancozeb is voor veel teelten ingrijpend. In de aardappelteelt gaan we een belangrijk component missen tegen phytophthora en alternaria. In de uien is mancozeb decennia de basis geweest voor de aanpak van valse meeldauw, in de bollenteelt voor de bestrijding van vuur en in de fruitteelt kent het zijn toepassing tegen schurft. Komend jaar kunnen we nader kennis gaan maken met schema’s zonder deze werkzame stof. De risico’s op het ontstaan van resistenties tegen andere groepen middelen nemen daarmee sterk toe.

In de ziektebestrijding van granen zien we opnieuw stoffen verdwijnen. Na het wegvallen van epoxiconazool zal ook cyproconazool (in Mirador Xtra en Sphere) van het toneel verdwijnen. Lichtpunt is de toelating van Revistar, dat in combinatie met Priaxor als Priaxor Duo of met Comet als Balaya Pack in een duo-verpakking beschikbaar is. In België en Frankrijk is het product Questar dit jaar voor het eerst op de markt. Een nieuw fungicide dat ook vanuit het oogpunt van resistentie aanpak een welkome aanvulling betekent. Naar mijn verwachting volgt toelating hier voor teelt 2022.

De onkruidbestrijding van uien vraagt van telers al jaren de nodige flexibiliteit. Sinds het recent wegvallen van chloridazon (Pyramin) en ChloorIPC, is 2021 het jaar van opgebruik van bromoxynil. Er blijven nog wel de nodige herbiciden over maar telers zullen bij de les moeten zijn voor een geslaagde onkruidaanpak. De timing van de toepassingen luistert nauw en er zal nog nadrukkelijker goed op de juiste weersomstandigheden gelet moeten worden. CropVision Gewis kan u daar prima in ondersteunen.

Bietentelers kunnen niet terugvallen op een ontheffing van neonicotinoïden, zoals veel Europese collega’s dat wel kunnen. Het zal komend voorjaar weer zaak zijn de luisontwikkeling nauwlettend te volgen. Met de beperkt beschikbare insecticiden zullen we de vergelingsvirus-verspreiding met een optimale timing in de hand moeten houden.

 

Verplichting dammetjes

Een andere maatregel waar ik me over verbaas, is de verplichting om dammetjes aan te brengen in aardappelruggen. De drempeltjes van 5 cm hoog om de twee meter, moeten op klei- en löss percelen de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen tegengaan. Een maatregel die mijns inziens op vlakke percelen totaal niets oplevert. Het zou goed zijn dat komend seizoen, de beleidsmakers eens tijdens een zware regenbui in het veld gaan kijken.  Dan kunnen ze zelf vaststellen waar we het over hebben. Bij dit soort regels blijkt eens te meer dat in den Haag alleen stapels rapporten aan de basis van wetgeving liggen en praktische landbouwkundige kennis ontbreekt. Na studie door akkerbouwer en klant Martijn van der Bijl, blijkt de onderbouwing geheel te ontbreken voor niet-hellende percelen.

 

Registreren landbouwvoertuigen

Vanaf januari heeft u een jaar de tijd om uw landbouwvoertuigen te laten registreren bij het RDW. Na deze registratie dient u de landbouwvoertuigen die harder rijden dan 25 km p/uur per direct van een kentekenplaat  te voorzien. In de landbouwbladen en op de website van RDW kunt nadere informatie vinden hoe een en ander in zijn werk gaat.

Alles overziend kunnen we stellen dat er de nodige veranderingen op u afkomen. Zoals Nederlands beste voetballer ooit zei: “elk nadeel, heeft zijn voordeel”, het levert ook weer kansen op. Hoe complexer het wordt, hoe beter u zich kunt onderscheiden. Benut de kansen om nieuwe oplossingen te verkennen en in te passen in uw bedrijfsvoering. Op die manier kunt u de uitdagingen een positieve draai geven. Ik wens u een gezond en voorspoedig teeltseizoen 2021!

Wilt u meer informatie?

Laat uw gegevens achter of bel 0570 664 115

This website uses cookies to improve your experience.