Klachtenprocedure

AgroVision klachtenprocedure

AgroVision streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u.

Een gesprek met de betrokken medewerker leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u een klacht indienen. De klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Klachtenprocedure

1.1. Klacht: Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van AgroVision.
1.2. Klant: Elke afnemer van een dienst van AgroVision.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • de datum waarop u uw schrijven verstuurt;
  • de diensten die u van AgroVision afneemt;
  • de betrokken contactpersoon van AgroVision;
  • een heldere beschrijving van uw klacht;
  • eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, des te beter zijn wij in staat uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

AgroVision
Afdeling Services
T.a.v. Jordy Amelink
Postbus 755
7400 AT Deventer

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 7 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk of mondeling bericht.

U kunt erop rekenen dat uw klacht objectief wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt (dat is in ieder geval een andere persoon dan de persoon die betrokkenheid heeft bij de klacht) kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

Indien u het niet eens bent met onze reactie op uw klacht, kunt u binnen vier weken na ontvangst van onze reactie op uw klacht, in beroep gaan en gemotiveerd verzoeken om een heroverweging. Hiermee zal onze reactie opnieuw overwogen worden door de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit drie per klacht aan te wijzen medewerkers van AgroVision en/of CoMore. Bij de heroverweging van uw klacht wordt de procedure, zoals beschreven onder punt 3, aangehouden.

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie AgroVision te Zeist. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Voor de procedure bij de geschillencommissie zie het geschillenreglement.

Binnen AgroVision ziet de kwaliteitsmanager toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.